Okenné tesnenie – výmena tesnenia okien

Zvukovoizolačné vlastnosti
Aby okno poskytovalo dostatočnú odolnosť proti hluku, musí bezchybne tesniť a musí svojím vonkajším tvarom odolávať hluku (z fyzikálneho hľadiska ide o stojaté vlnenie vzduchu). Zvukovoizolačné vlastnosti závisia od vyhotovenia a spôsobu zasklenia, tesnosti škár a materiálu okenného rámu.

V minulosti sa na zvukovoizolačné vlastnosti okien, až na ojedinelé výnimky, nevzťahovali žiadne záväzné ustanovenia. Táto situácia sa zásadným spôsobom zmenila začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia. Na všetkých stavbách sa v súčasnosti požaduje splnenie určitých limitov stanovených v DIN 4019, ktoré sa musia zohľadniť už v projektovej fáze prípravy stavby.

Požadovanú porotihlukovú ochranu charakterizuje veličina Rw (dB). Táto veličina zahŕňa iba zvuk, ktorý prejde cez samotné okno. Ostatné zvuky, ktoré sa prenášajú takzvanými vedľajšími cestami, teda susediacim murivom, stropom, podlahou a podobne, nezahŕňa.

Každému určeniu potrebného stupňa výslednej protihlukovej izolácie musí predchádzať stanovenie smerodajnej hladiny vonkajšieho hluku. Z výsledného stupňa protihlukovej izolácie sa určí stupeň protihlukovej ochrany okien (tab. 2).

Tab. 2  Požadovaná zvukotesnosť okien

Faktory ovplyvňujúce zvukovoizolačné vlastnosti
Vplyv materiálu na výrobu okien (hliník, drevo, oceľ a plast) je pri dodržaní požiadaviek na kvalitu takmer zanedbateľný. Naopak, jedným z hlavných faktorov, ktoré rozhodujú o kvalite protihlukovej izolácie okien, je konštrukcia zasklenia.

Z hľadiska zasklenia možno zvukovoizolačné vlastnosti vylepšiť tromi spôsobmi:

  • zväčšením hmotnosti skla,
  • konštrukciou s nesúmerným usporiadaním viacvrstvových izolačných skiel,
  • použitím vrstiev z liatej živice,
  • zväčšením vzdialenosti jednotlivých tabúľ v zasklení až na 70 mm.

Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje zvokovoizolačné parametre, je škárová zvuková izolácia a vplyv montážnych škár. Konkrétne ide o dĺžku a plochu škáry, kvalitu bočných povrchov (vyhotovenie hladké, drsné alebo porézne), tvar škáry (rovné alebo stupňovité vyhotovenie), absorpčné schopnosti materiálu výplne či ventilačnú tesnosť, respektíve prítlak škárového tesnenia na bočné časti škáry. Na dosiahnutie dobrej zvukovej izolácie má podstatný vplyv aj kvalita montáže.

Tesnosť pri náporovom daždi
Požiadavky na škárovú priepustnosť a tesnosť pri náporovom daždi sa vzťahujú na konštrukčnú škáru medzi krídlom a rámom okna. Kritériá požadovanej tesnosti pri nárazovom daždi nie sú stanovené absolútne, ich vymedzenie je dané tým, že pri vzniku výnimočných situácií sa môže prekročiť bežné namáhanie okennej konštrukcie a malé množstvo zrážkovej vody môže preniknúť do vnútorného okenného priestoru. Pritom sa musí zabezpečiť, aby voda nevtekala nekontrolovateľne do konštrukcie a ne­spôsobovala poškodenie okenných rámov.

Súčiniteľ škárovej priepustnosti a vyjadruje mieru vzduchotesnosti konštrukčnej škáry medzi okenným rámom a krídlom. Hodnota a udáva množstvo vzduchu, ktoré prestúpi cez jeden meter okennej škáry za časovú jednotku pri rozdiele vonkajšieho a vnútorného tlaku 10 Pa. Na priepustnosť po dĺžke škáry majú vplyv predovšetkým tuhosť okenného rámu, uzatvorenie kovania či kvalita tesnenia. Súčiniteľ škárovej priepustnosti sa stanoví podľa zatriedenia budovy do jednej z troch skupín. Toto zatriedenie sa realizuje podľa počtu podlaží.

Tesnosť pri náporovom daždi vyjadruje mieru istoty, ktorú poskytuje uzavreté okno pri danej sile vetra a množstve zrážok proti vniknutiu vody cez okno dovnútra konštrukcie.

Na zabezpečenie dlhodobej prevádzkovej tesnosti pri náporovom daždi je dôležité riadne vyhotovenie oblasti okennej drážky vrátane správnej polohy a osadenia príslušného tesnenia, ako aj správne vyhotovenie ventilačných otvorov. Najlepším riešením je takzvané dvojstupňové tesnenie proti náporovému dažďu a tesnenie proti vetru.

TEXT: Ing. Michal Remeš, Ing. Lukáš Hejný

Okenné tesnenie spĺňa okrem funkcie vzduchovej bariéry aj funkciu bariéry zvukovej. Nestačí, že máte v oknách kvalitné sklá, ktoré majú dobré vlastnosti zvukovej nepriezvučnosti, ale je potrebné mať v správnej kondícii aj tesnenie. Lebo pri zvýšených nárokoch zvukového útlmu hrá úlohu každá štrbinka v okne. Tak ako celé okno, aj tesnenie podlieha poveternostným a mechanickým vplyvom. Okenné tesnenie je najdôležitejšou tesniacou zložkou medzi okenným krídlom a rámom. Nové tesnenie v nových oknách je pružné, a tým dokáže efektívne brániť chladnému vzduchu a zvuku prúdiť do Vášho interiéru. Tým, že okno je väčšinu času zavreté, dochádza k stlačeniu tesnenia, ktoré sa svojím vekom a zanedbanou údržbou nedokáže pri otvorení vrátiť do pôvodného stavu. Tým je prítlak na okenné tesnenie nedostatočný a môže vznikať vyšší prietok vzduchu a hluku cez tesnenie. Okenné kovanie dovoľuje regulovať stlačenie tesnenia (prítlak) pri zavretom okne, a tým dokáže eliminovať stlačenie tesnenia, ale je to možné len do určitej miery, ktorú povoľuje konkrétne kovanie. Pokiaľ je táto hranica už na maximálnej miere,  je potrebné toto tesnenie už vymeniť. Ak je už prítlak nepostačujúci, a tesnenie nieje pružné, ale je stvrdnuté, dochádza k väčšiemu prestupu vzduchu a hluku cez okno.

Údržba tesnenia

Aby sme tomuto zabránili je potrebné aspoň raz ročne natrieť tesnenie silikónovou tyčinkou. Ktorá zabezpečí pružnosť a vláčnosť.

Pokiaľ je potrebné okenné tesnenie už vymeniť, je potrebné spraviť obhliadku Vašich okien, kde náš technik určí typ Vašich okien a Vášho tesnenia. Následne toto tesnenie zabezpečíme a dohodneme s Vami najvhodnejší termín výmeny.

Výmena prebieha vybratím starého tesnenia a založenia nového tesnenia, čo prebieha priamo vo Vašom byte. Pri tom nevzniká neporiadok, ktorý by bolo treba pracne odstraňovať. Touto výmenou si zaručíte obnovenie tesniacich vlastností okna, bez nutnosti výmeny okien. Tým pádom je spojenie medzi krídlom a rámom rovnaké ako vyšlo z výroby. Po výmene tesnenia je nutné znovu nastaviť stlačenie tesnenia (prítlak) na kovaní.